Algemene voorwaarden

Aanmelding

– Via een mondelinge, een digitale of schriftelijke aanmelding wordt er een aanvraag gedaan tot informatie;
– Wanneer de hondenuitlaatservice ruimte heeft wordt de hondeneigenaar voorgesteld een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen, er wordt verwezen naar de website voor meer informatie en de Algemene voorwaarden.

Kennismakingsgesprek

– Tijdens een kennismakingsgesprek wordt het gedrag van de hond nog eens goed doorgesproken, worden de voorwaarden genoemd en na wederzijdse goedkeuring worden deze getekend en wordt er een proefwandeling ingepland.

Proefwandeling

– Wanneer er een proefwandeling is ingepland komt er een overeenkomst tot stand onder voorbehoud.

Evaluatie

– De hondenuitlaatservice observeert het gedrag van de hond(en) en communiceert zijn bevindingen met de hondeneigenaar, indien gewenst schriftelijk.

Overeenkomst

– Indien de proef wandeling voor beide partijen naar tevredenheid verloopt wordt de overeenkomst tot dienstverlening tussen de hondenuitlaatservice en hondeneigenaar definitief.

Sleutelverklaring

– Zowel de eigenaar van de hond als de HUSSER ondertekenen een sleutelverklaring indien nodig

Ophalen

– Opdrachtnemer zal op de afgesproken tijdstippen de hond(en) ophalen.

Klachten

De hondenuitlaatservice neemt een klacht uiterst serieus.

Hondenlijnen en aanlijnen

– De hondenuitlaatservice neemt evenveel lijnen als honden mee + 2 reserve lijnen en verstelbare halsbanden, die snel aangedaan kunnen worden in geval van nood.

Herkenbaarheid

– De hondenuitlaatservice draagt kleding waarop duidelijk te zien is dat deze bezig is in de uitoefening van zijn bedrijf.

Tag en GPS

– De honden van de hondenuitlaatservice dragen tijdens de wandeling een halsband waar aan een tag met het telefoonnummer van de hondenuitlaatservice.en een GPS Tracker. 

Uitlaatlocaties

– De locatie waar de hondenuitlaatservice loopt is voor hem bekend terrein en hij zal er alles aan doen om op deze locaties geen overlast te veroorzaken, vuil en ontlasting op te ruimen en natuur, mens en dier te respecteren. 

Hondenwelzijn

Om zowel het fysieke als mentale welzijn van de honden die meegaan met de hondenuitlaatservice te waarborgen gelden de volgende vereisten.

Vaccinaties
– De honden dienen te zijn gevaccineerd volgens een door de dierenarts vastgesteld vaccinatie en/of titerschema. De hondenuitlaatservice attendeert de hondeneigenaren minimaal jaarlijks om dit onder de aandacht te brengen.
Vlooien, teken, wormen,
– De honden dienen vrij te zijn van vlooien, teken en wormen. De hondenuitlaatservice attendeert de hondeneigenaren minimaal jaarlijks om dit extra onder de aandacht te brengen. Bij constatering adviseert de hondenuitlaatservice de hondeneigenaar contact op te nemen met een dierenarts en mag de hond niet mee totdat deze weer vrij is van voornoemde parasieten.
Kennelhoest
– Na constatering van kennelhoest dienen alle hondeneigenaren op de hoogte te worden gebracht. Alleen de honden die geen ziekteverschijnselen vertonen mogen met de hondenuitlaatservice mee.
Giardia
– De meest voorkomende darmparasiet bij de hond is Giardia. Uw hondenuitlaatservice is alert op ziekteverschijnselen en symptomen. Wanneer er duidelijke symptomen van Giardia bij een hond aanwezig zijn: wordt de hondeneigenaar op de hoogte gesteld.  De honden die besmet zijn met de parasiet mogen pas weer mee na behandeling door een dierenarts en het niet meer aanwezig zijn van eerder genoemde symptomen

Besmettelijke ziektes
– Honden waarvan bekend is dat zij een besmettelijke ziekte, parasiet of virus onder de leden hebben mogen niet mee met de hondenuitlaatservice.
Loopsheid
– Teven mogen tijdens hun loopsheid niet mee met groepswandelingen van de hondenuitlaatservice. De hond kan in deze periode in eigen omgeving een kleine ronde worden uitgelaten indien de agenda van Dierenoppas Thuis dit toe laat.

Gewond of zwakke honden
– Honden die gewond of zwak overkomen mogen niet mee met de hondenuitlaatservice. De eigenaar wordt direct op de hoogte gesteld.

Praktijk

Groepsgrootte
– De hondenuitlaatservice, die op openbaar terrein loopt neemt maximaal tien honden mee, tenzij anders vergund door de landbeheerder. Dierenoppas Thuis hanteert momenteel een maximale groepsgrootte van 6 honden.
Leeftijdgrenzen
– Honden jonger dan twaalf weken mogen niet in de groep mee met de hondenuitlaatservice. 
– Honden jonger dan elf maanden mogen met een hondenuitlaatservice mee onder de volgende voorwaarden.
De hondenuitlaatservice neemt maximaal één jonge hond mee in de groep en houdt rekening met de beweging en rust behoefte van de jonge hond

Inladen en uitladen
– Bij het in- en uitladen wordt er rekening gehouden met de fysieke gesteldheid en leeftijd van honden. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van een loopplank.


Plaatsing in het vervoermiddel
– Bij de plaatsing in de bus wordt rekening gehouden met het karakter, de leeftijd, en het geslacht.


Tijd in het vervoermiddel
– De honden zitten niet langer dan 90 minuten enkele rit in het vervoersmiddel. De adviestijd is maximaal 60 minuten. Situaties waarbij de tijdsduur wordt overschreden zijn incidenteel en/of slechts uit overmacht.


Samenstelling uitlaatgroep
– Bij de samenstelling van de uitlaatgroep wordt rekening gehouden met de karakters, leeftijden en het geslacht van de honden.


Tijdens de wandeling
– Met het oog op veiligheid kan de hondenuitlaatservice de groep honden bij zich roepen. De hondenuitlaatservice houdt rekening met de impact, die een grote groep honden kan hebben op mens, dier en natuur.

-Tijdens de wandelingen lopen de honden los, tenzij de eigenaar anders aangeeft. Dit wordt vast gelegd in het overeenkomst. Honden die los lopen wordt een “Recall” aangeleerd. Indien dit niet aangeleerd mag of kan worden wordt ook dit vastgelegd bij het ondertekenen van het overeenkomst.


Duur van de wandeling
– De hondenuitlaatservice komt zijn afspraken na omtrent de duur van de wandeling en past  deze alleen aan indien er weersomstandigheden zijn opgetreden die het welzijn en de gezondheid van de honden of hondenuitlaatservice in gevaar kunnen brengen.

De uitlaat locatie en de omgang met de honden

​- Tijdens/na de wandeling is er de mogelijkheid voor de honden om water te drinken en zijn er voldoende zon vrije/ schaduwrijke plekken te vinden. De hondenuitlaatservice streeft er naar een uitlaatlocatie verder dan 200 meter van een drukke weg als uitlaatgebied te bezoeken.

Fysieke correctiemiddelen
De hondenuitlaatservice maakt geen gebruik van fysieke correctie middelen waarmee elektrische schokken kunnen worden toegediend.
De hondenuitlaatservice maakt geen gebruik van slipkettingen/lijnen, zwepen, knikkerpotten, sleutelbossen, stokken etc. als corrigerende voorwerpen.
Agressieve honden
De hondenuitlaatservice neemt in een groep geen honden mee die (overmatige) agressie vertonen tegenover andere dieren of mensen.
Angstige honden
De honden die bij hondenuitlaatservice worden aangemeld en waarvan het vermoeden bestaat dat ze angstig kunnen zijn, bijvoorbeeld voor onbekende honden, onbekende mensen, harde geluiden of knallen, dienen uit voorzorg een Track and Trace te dragen van de hondenuitlaatservice. Ook wanneer de hondenuitlaatservice een omheind terrein betreed is deze regel van toepassing.  

Hond kwijt

Wanneer een hond kwijt is geraakt zal de uitlaatservice zich inspannen om de hond weer te vinden. Wanneer dit binnen 30 minuten niet lukt zal de eigenaar telefonisch ingeschakeld worden.

Hond gewond/schade

Wanneer een hond gewond is geraakt zal de uitlaatservice eerste hulp verlenen. Wanneer de hondenuitlaatservice denkt dat het dier naar de dierenarts moet zal deze ten aller tijden ingeschakeld worden, daarna de eigenaar. De eigenaar van het dier is verantwoordelijk voor deze kosten.

Rechten en plichten Opdrachtgever

 – Opdrachtgever neemt zelf de verantwoordelijkheid de Hond(en) preventief te behandelen tegen vlooien, wormen en teken.

– Opdrachtgever machtigt Hondenuitlaatservice om, op kosten van Opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer Hondenuitlaatservice dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, eerst contact met Opdrachtgever worden gezocht.

 -Opdrachtgever accepteert dat de Hond(en) bij thuiskomst vies en nat (handdoek droog) kan zijn.

 -Opdrachtgever zorgt dat de Hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Indien de Hond(en) niet aanwezig is wanneer afgesproken worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

 – Opdrachtgever dient voor de startdatum van de overeenkomst het verschuldigde bedrag te hebben betaald aan hondenuitlaatservice. Wanneer opdrachtgever hier niet aan kan voldoen dient deze contact op te nemen met Dierenoppas Thuis. Indien mogelijk kan er gekeken worden naar een oplossing.

Aansprakelijkheidsstelling

 – Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Hondenuitlaatservice of derden, veroorzaakt door de Hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op Opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke Hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de Opdrachtgevers van de Honden gedeeld.

 – Hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door Hondenuitlaatservice, aan de Hond(en).

 – Hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte Hond.

– Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Hondenuitlaatservice opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de Opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de Hond zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

– Hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor ongevallen, dierenartskosten of enige vorm van materiële of niet-materiële schade aan derden en/of Honden binnen of buiten de uitlaatgroep.

– De Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor daden van de Hond(en).

– Een voldoende toereikende AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren), waaronder uw Hond(en) valt, is verplicht.

 

Algemene voorwaarden Dierenoppas Thuis, 07 mei 2020

Vrijheidslaan 24
7451DG Holten
telefoonnummer : 06-82273951
KvK 77427491